Toekomst

In 2018 is hard gewerkt om het strategisch meerjarenbeleid voor de periode 2019 - 2022 vorm en inhoud te geven. Dit heeft begin 2019 geresulteerd in het document 'Klaar voor de toekomst!'.

Uitvoeren nieuw strategisch beleid

In 2018 is hard gewerkt om het strategisch meerjarenbeleid voor de periode 2019-2022 vorm en inhoud te geven. In samenspraak met een grote delegatie specialisten en medewerkers, de cliëntenraad, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad en de raad van toezicht zijn de pijlers geformuleerd die de koers van het WZA voor de komende jaren bepalen. Ook zijn de missie en visie van de organisatie aangescherpt. 

De inzet voor 2019 en verder is enerzijds gericht op het creëren van zorgnetwerken en anderzijds op het realiseren van meer doelmatigheid in de interne organisatie. Dit staat te lezen in het strategische document 'Klaar voor de toekomst!'.

Bouwzaken

In het derde kwartaal van 2019 wordt gestart met de bouw van het Ouder- en kindcentrum. De verloskamers worden verbouwd en het aantal wordt uitgebreid van drie naar vier. Daarnaast worden de kamers geschikt gemaakt voor een integrale behandeling voor ouder en kind.

In het vierde kwartaal wordt de IC/CCU gebouwd op de vleugel waar nu de afdeling C2 is gehuisvest. De OK zal vervolgens verbouwd worden. Naast het OK-complex wordt het dagcentrum verbouwd en uitgebreid.

Op de begane grond tot slot, wordt het nieuwe spoedplein gebouwd om de samenwerking tussen huisartsenpost en Spoedeisende hulp beter te faciliteren.

Personeelszaken

De nieuwe WZA-strategie vraagt veel van medewerkers en organisatie. We moeten de basis op orde krijgen en tegelijkertijd investeren in innovaties en nieuwe samenwerkingsverbanden. Dit vraagt om een andere manier van werken en organiseren. We willen wendbaar en slagvaardig zijn om in te kunnen spelen op de veranderingen. We gaan meer samenwerken met collega’s binnen en buiten het ziekenhuis en we blijven investeren in gemotiveerde en betrokken medewerkers. Komend jaar ontwikkelen wij samen met de medewerkers een nieuwe HR-strategie, die aansluit bij de nieuwe strategie van het WZA.

We maken het functiehuis toekomstbestendig en gaan in 2019 over naar een generiek functiehuis.

Net als in 2018 blijven wij investeren in het vergroten van het bewustzijn op het gebied van de eigen inzetbaarheid. Onder de noemer Fier! besteden wij voor en met de medewerkers van het WZA aandacht aan talent en ontwikkeling, balans werk en privé, gezondheid en motivatie.

Om de gewenste veranderingen te realiseren, is de rol van de leidinggevenden cruciaal. In 2019 scherpen wij het leiderschapsprofiel aan en ontwikkelen wij een Management Development-programma voor alle leidinggevenden.

We willen een cultuur ontwikkelen waarbij het continu verbeteren een vanzelfsprekendheid is. Wij geloven dat het plezier en de betrokkenheid bij het werk toeneemt als medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om binnen hun eigen invloedssfeer het werk te verbeteren. We gaan kritisch alle regels tegen het licht houden en starten in het najaar van 2019 met trainingen op het gebied van continu verbeteren.

Financiële zaken

Het WZA heeft een masterplan en structuurontwerp opgesteld voor de verbouw en renovatie van het gebouw. Het totale bouwprogramma bestaat uit meerdere deelprogramma's. In 2019 staat de start van onder andere deelprogramma's Ouder- en Kindcentrum en het OK-complex op de planning. Naast de bouwinvesteringen wordt rekening gehouden met een investeringsplanning voor inventarissen en ICT. Dit vergt, inclusief reguliere vervanging, in de periode tot 2025 in totaal circa € 80 miljoen investeringen.

Het WZA kan een deel van de investering uit eigen middelen financieren en zal aanvullend externe financiering aantrekken voor deze investeringen. Voor de financieringsaanvraag wordt een onderbouwing van de investeringsplannen en een financiële business case opgesteld. De basis hiervoor vormt de verwachte zorgvraag en de capaciteiten die nodig zijn hierop in te spelen. Hierbij wordt gekeken naar de huidige situatie, regionale ontwikkelingen en de mogelijke effecten van innovatie, e-health en de juiste zorg op de juiste plek. De uitkomst van de regionale studie naar de inrichting van de medisch specialistische zorg in de regio vormt belangrijke input hiervoor. In de financiële business case worden daarnaast de eerder genoemde doelmatigheidsverbeteringen meegenomen. Hiermee wordt bereikt dat het WZA ook in de toekomst een financieel gezonde organisatie is. Verwacht wordt dat in de loop van 2019 de benodigde financiering kan worden aangetrokken.