Slim en verstandig

Het WZA wil de komende jaren inzetten op vernieuwing en regionale samenwerking op het gebied van de chronische, electieve en acute zorg. 

Doelmatigheid

Het WZA neemt jaarlijks deel aan een landelijke benchmark waarbij de kosten en doelmatigheid van het WZA worden vergeleken met andere ziekenhuizen. De afgelopen jaren bleek het WZA ten opzichte van vergelijkbare ziekenhuizen een doelmatig ziekenhuis te zijn. In 2018 zijn de kosten binnen het WZA echter sterker gestegen dan in de andere ziekenhuizen. Hierdoor verslechtert de positie van het WZA ten opzichte van de benchmark. Dit is een punt van aandacht, temeer omdat de kapitaallasten de komende jaren zullen toenemen als gevolg van de bouw en overige investeringen. 

In het strategisch beleidsplan 2019-2022 is de pijler 'Basis op orde' meegenomen. Als onderdeel hiervan wordt een doelmatigheidsprogramma uitgevoerd. Het doel hiervan is een structurele verbetering van het financiële resultaat opdat er ruimte is voor investeringen en ontwikkeling. In 2018 is, gebruikmakend van de reeds aanwezige informatie, gestart met het in kaart brengen van het verbeterpotentieel. In 2019 wordt het implementatieplan uitgewerkt en wordt gestart met de implementatie van de maatregelen.

Overige kosten

De overige kosten hebben een gematigde ontwikkeling doorgemaakt. Dit is mede te danken aan een scherp inkoopbeleid.

Zorgverzekeraars

Het WZA heeft met de zorgverzekeraars uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen in de zorg en de positie van het WZA in de regio. Het WZA wil de komende jaren inzetten op vernieuwing en regionale samenwerking op het gebied van de chronische, electieve en acute zorg. De keuzes op dit vlak komen mede in overleg met de grootste verzekeraars tot stand. Daarnaast moet het WZA de komende jaren investeren in innovatie, bouw en ICT. De financiële ruimte hiervoor moet worden gecreëerd door een doelmatige organisatie in combinatie met gezonde financiële afspraken met zorgverzekeraars. Eind 2018 heeft het WZA met alle verzekeraars afspraken kunnen maken over 2019. Er is sprake van eenjarige contracten. Het WZA blijft streven naar meerjarige overeenkomsten met de zorgverzekeraars.