In het hart van de regio

Het WZA besteedt veel aandacht aan gastvrijheid. Ook in 2018 lag hier onze focus.

Zorg voor de regio

In het najaar van 2018 hebben Treant Zorggroep, Ommelander Ziekenhuis Groningen en het WZA samen met huisartsen, zorgverzekeraars, ambulancedienst, gemeenten en provincie een start gemaakt met de herinrichting van het Drentse zorglandschap. Hiermee wordt geanticipeerd op veranderingen in de vraag naar zorg maar ook op demografische veranderingen. En belangrijk doel van het overleg is behoud van de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen. Alle betrokken partijen gaan in 2019 verder met dit overleg. In het eerste kwartaal van 2019 wordt een plan gepresenteerd voor de toekomst van de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen.

Patiëntgericht werken

Voor het WZA zijn onze patiënten een belangrijke partner in de zorg. Samen met hen kunnen wij de zorg verder verbeteren. Wij horen daarom graag de mening van onze patiënten.

Visie op patiëntparticipatie

In het kader van de nieuwe meerjarenstrategie van het WZA wordt een nieuwe visie op patiëntparticipatie opgesteld. In 2018 is hiervoor een eerste bijeenkomst geweest in samenwerking met onder andere Zorgbelang Drenthe en de cliëntenraad van het WZA. De visie op patiëntparticipatie wordt in 2019 en 2020 verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

CQ-index

Jaarlijks vraagt het WZA de mening van patiënten over de zorg die zij bij ons ontvingen. We gebruiken hiervoor de CQ-index, een landelijke vragenlijst die voor alle ziekenhuizen gelijk is, waardoor een vergelijking gemaakt kan worden. In 2018 kregen ruim 5400 patiënten van het WZA steekproefsgewijs een brief van onderzoeksbureau Mediquest. 1029 respondenten (30,1%) reageerden op de polikliniekvragenlijst, en 696 (38,8%) op de opnamevragenlijst. In de vergelijking met andere algemene ziekenhuizen is het WZA het hoogst beoordeeld op zowel de poliklinieken als de opnameafdelingen. Patiënten beoordelen de poliklinieken met een 8,5, de verpleegafdelingen met een 8,6, de spoedeisende hulp met 8,4 en de zorg op de intensive care met een gemiddelde van een 8.
Het hoge cijfer van de poliklinieken komt vooral voort uit de intermenselijke aspecten, zoals de bejegening, de samenwerking en de communicatie. Bij de opnameafdelingen waren het gevoel van veiligheid, de bereikbaarheid, de kamer en de uitleg van de behandeling doorslaggevend.

In 2019 gebruikt het WZA nog de CQ-index, maar zoeken we tegelijk naar een manier om continu patiëntervaringen te meten. Deze nieuwe methode willen we in 2020 implementeren.

Spiegelgesprekken

Regelmatig nodigen we een kleine groep patiënten uit om onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider hun ervaringen met een bepaalde afdeling in het ziekenhuis te delen. Een delegatie van deze afdeling is bij deze spiegelgesprekken als toehoorder aanwezig. In 2018 heeft het WZA twee spiegelgesprekken gehouden met patiënten: 

  1. die een staaroperatie hebben ondergaan;
  2. met de diagnose prostaatkanker.

De patiënten hebben het gesprek als prettig ervaren. De afdelingen zijn aan de slag gegaan met de complimenten en verbeterpunten.

Patiëntenpanel

Via het online patiëntenpanel van het WZA kunnen patiënten en bezoekers meedenken over wat er in het ziekenhuis gebeurt. Hun ervaring en tips helpen ons om onze zorg- en dienstverlening verder te verbeteren. In 2018 bestond het panel uit bijna tachtig deelnemers met verschillende leeftijden en achtergrond.

Deelnemers aan het patiëntenpanel krijgen een aantal keer per jaar een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Deze kan gaan over allerlei onderwerpen. In 2018 heeft het patiëntenpanel over twee onderwerpen meegedacht: de patiëntencommunicatie die dat de afdeling Fysiotherapie wil gebruiken in zijn beweegprogramma, en de nieuwe WZA-website.

Laaggeletterden

In 2018 heeft het WZA contact gelegd met het Taalhuis, een samenwerking van onder meer de Drentse bibliotheken, Vaart Welzijn, gemeente Assen en Humatitas voor mensen die beter willen leren lezen en schrijven of digitaal vaardiger willen worden. Door samen activiteiten te ondernemen en deze doelgroep te consulteren, willen we onze patiëntcommunicatie beter laten aansluiten bij mensen met lagere taal- en gezondheidsvaardigheden.
In 2018 is het eerste actiepunt geweest om samen met de cliëntenraad en het Taalhuis de bewegwijzering in het WZA onder de loep te nemen en advies te geven aan de stuurgroep bouw.

In 2019 willen we daarnaast in samenwerking met het Taalhuis een mini-symposium over laaggeletterheid organiseren voor zorgmedewerkers. Ook zijn we bezig om de cursus ‘Herkennen en verwijzen van laaggeletterdheid’ te introduceren bij de zorgverleners van het WZA.

In mei verrichte de voorzitter van de cliëntenraad de openingshandeling van de nieuwe WZA-website.

Nieuwe corporate website

In mei kreeg het WZA een nieuwe website. Deze is met inbreng van patiënten tot stand gekomen. Zo maakte een vertegenwoordiger van de cliëntenraad deel uit van de klankbordgroep en werd het online patiëntenpanel tweemaal uitgenodigd voor een groepsgesprek. Tijdens het eerste groepsgesprek werden gebruikerswensen in kaart gebracht, tijdens de tweede bijeenkomst testten de panelleden een demo van de website. De website is vormgegeven in de nieuwe huisstijl die het ziekenhuis vorig jaar introduceerde.

Het primaire doel van deze nieuwe WZA-website is om de patiënt te ondersteunen vooraf, tijdens en na het zorgtraject. Om verschillende types patiënten te bedienen, wordt de informatie op de nieuwe website op verschillende niveaus aangeboden: korte, eenvoudige teksten voor de groep minder-zelfredzame patiënten, uitgebreidere uitleg voor de patiënt die zich verder wil verdiepen.

Samen met het in 2019 te implementeren patiëntenportaal wordt wza.nl het hart van de digitale patiëntencommunicatie. De komende jaren willen we ernaartoe werken dat patiënten informatie over onderzoeken en behandelingen digitaal krijgen, tenzij er een goede reden is om het toch op papier te geven. Zo kunnen we patiënten voorzien van de meest actuele informatie.

Gastvrijheid

Het WZA besteedt veel aandacht aan gastvrijheid.  We optimaliseren de communicatie met patiënten als het gaat om onder meer bejegening, begeleiding en patiëntenparticipatie. Verder hebben we in 2018 gewerkt aan het verkorten van toegangstijden, het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid en het optimaliseren van de voedingsvoorziening voor patiënten.

Mystery metingen

Het WZA wil de gastbeleving voor bellers en bezoekers van het WZA steeds vergroten. Zo is in 2018 veel voorbereidend werk gedaan om de telefooncentrale te vervangen. Daarnaast heeft een mystery guest in het eerste kwartaal een 'patiënt journey' gedaan. De patiënt journey gaf inzicht in de beleving bij de persoonlijke ontvangst door de gastvrouwen/-heren en de receptie, en vervolgens bij de balie en in de spreekkamer van de polikliniek Chirurgie.

Daarnaast is de telefonische ontvangst bij zowel de receptie als op de polikliniek Chirurgie gemeten met zogenaamde mystery calls. De uitkomsten van de metingen zijn besproken in de teams. Het advies en de verbeterpunten zijn opgepakt.

Nieuwe huisstijl

In 2018 is het WZA verder gegaan om onze nieuwe huisstijl stap voor stap door te voeren. Op het buitenterrein werden bijvoorbeeld nieuwe naamzuilen geplaatst. De huisstijl is gebaseerd op de kernwaarde 'empathie' en concreet vertaald naar de waarden persoonlijk, helder en verbonden.

Bij interne bouwkundige projecten wordt steeds rekening gehouden met de richtlijnen uit het huisstijlhandboek. Zo kreeg in 2018 onder meer de wachtkamer van het priklab een gastvrije uitstraling, geheel passend in de nieuwe huisstijl. Er werd onder meer een wand bekleed met een afbeelding van een Drentse heidelandschap. Wij hopen dat deze karakterelementen eraan bijdragen dat patiënten en bezoekers zich thuis voelen in het WZA.

In 2018 werden op het buitenterrein naamzuilen in de nieuwe huisstijl geplaatst. In 2018 werden op het buitenterrein naamzuilen in de nieuwe huisstijl geplaatst.

Samenwerking in de keten

Focus op onze toegevoegde waarde is meer dan ooit essentieel. Daarom werken we aan een hechte band met patiënten, patiëntenorganisaties, verwijzers, zorgpartners en overige stakeholders.

In 2018 heeft het WZA een adviseur transmurale samenwerking aangenomen. De adviseur speelt een grote rol bij Samen Zorg Assen en heeft een proactieve houding bij het onderzoeken en initiëren van ontwikkelingen in de regionale ketenzorg. 

Transmurale samenwerking

HartNet Noord-Nederland
Ziekenhuizen in Drenthe en Groningen gaan de hartzorg voor patiënten anders inrichten. Dat is nodig om de stijging van het aantal patiënten dat hartzorg nodig heeft op te vangen, optimale zorg voor iedere patiënt in de regio te garanderen en de kosten te beheersen. Om dit mogelijk te maken, tekenen de bestuurders van het Martini Ziekenhuis, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het UMCG maandag 18 juni 2018 voor de oprichting van het samenwerkingsverband HartNet Noord-Nederland. Het initiatief wordt van harte ondersteund door huisartsen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars.

Elf regionale zorginstellingen, huisartsen en gemeenten ondertekenden woensdag 26 september 2018 een samenwerkingsovereenkomst en richten daarmee officieel het netwerk Samen Zorg Assen op.

Samen Zorg Assen
“Hoe kunnen we een faciliterend 24/7-netwerk realiseren waarbinnen kwetsbare ouderen worden ondersteund met monitoring, en crisissituaties worden voorkómen?”. Om deze vraag te beantwoorden nodigde het Wilhelmina Ziekenhuis Assen begin 2018 een groot aantal zorginstellingen, huisartsen Assen, de gemeenten Midden-Drenthe en Assen, Regionale Ambulance Voorziening en GGZ Drenthe uit om met elkaar in gesprek te gaan. Dit gebeurde tijdens een zogenaamd Health Suite Lab – drie intensieve dagen van workshops, overleg en cocreatie; eerst om een visie te vormen en daarna om concrete oplossingsrichtingen verder uit te werken. Het resultaat is Samen Zorg Assen: een nieuw, breed samenwerkingsverband om de zorg voor kwetsbare ouderen in Assen aantoonbaar te verbeteren.
Het convenant trad in werking op 1 oktober 2018 en duurt in ieder geval tot 1 oktober 2020. De deelnemende partijen zijn: Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe, Icare, Interzorg, Zorggroep Drenthe, UMCG Ambulancezorg, huisartsen RHC, Derkshoes, GGZ Drenthe, Centrale Huisartsendienst Drenthe, gemeente Assen en gemeente Midden Drenthe.

Zorg voor het Noorden
Negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten uit Drenthe, Friesland en Groningen hebben eind 2018 'Zorg voor het Noorden' opgericht. Het doel van dit samenwerkingsverband is om te blijven beschikken over voldoende kwaliteit, potentieel en voortgang van de zorgberoepen in onze provincies. We doen dit onder meer door gezamenlijk te werven en opleiden.

Overnames in het weekend
Het WZA en de Boshof  (centrum voor revalidatie en herstelzorg) zijn in 2018 een pilot gestart waarin patiënten die in aanmerking komen voor geriatrische revalidatie ook op zaterdag overgeplaatst kunnen worden. Daardoor hoeven patiënten die in het weekend ontslagvaardig zijn niet onnodig lang in het ziekenhuis te blijven wachten. Om dit mogelijk te maken wordt de patiënt voor het weekend al in het ziekenhuis bezocht door een arts en verpleegkundige van de Boshof. De pilot wordt begin 2019 geëvalueerd.

Samenwerking om alcoholmisbruik tegen te gaan
Nadat er in 2017 twaalf minderjarigen tijdens de TT-week opgenomen werden op de alcoholpoli van het WZA, hebben de gemeente Assen, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), GGD Drenthe en het WZA de handen ineen geslagen. Het alcoholmisbruik onder de jeugd terugdringen is het doel. Niet alleen tijdens de week van de TT, maar ook structureel daarna.

KANS-overleg
Het KANS-overleg is een overleg tussen de ziekenhuisapotheek en de openbare apotheken uit het werkgebied van het WZA. In 2018 is gewerkt aan het maken van uniforme afspraken over farmaceutische zorg aan patiënten met thuiszorg. Doel is dit protocol in 2019 te laten goedkeuren door de partners van Samen Zorg Assen.

Farmaceutische zorg aan instellingen
De ziekenhuisapotheek is verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg van een groot aantal instellingen in de regio. In totaal worden ongeveer vierduizend bewoners van een instelling via de ziekenhuisapotheek voorzien van farmaceutische zorg.

MOPHAR
In 2018 heeft de ziekenhuisapotheek samen met GGZ Drenthe het MOPHAR-project verder vormgegeven. MOPHAR staat voor Monitoring Outcomes of psychiatric PHARmacotherapy en heeft als doel de zorg rondom psychiatrische patiënten veiliger en doelmatiger te maken. Binnen MOPHAR wordt ook wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.

Maatschappelijk ondernemen

Als grote organisatie en werkgever heeft het WZA een maatschappelijke en economische rol in de regio. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee waarbij ook zorg voor het milieu hoort.

Milieu

Milieu-inspanningen

Hoewel zorg voor het milieu uiteraard een taak van ons allemaal is, is de verantwoordelijkheid binnen het WZA belegd in de lijn. Operationele milieuvraagstukken komen terecht bij een organisatiebrede werkgroep milieu. De werkgroep laat zich ondersteunen door een extern milieu-adviesbureau en legt verantwoording af aan de directeur Bedrijfsvoering. Op alle afdelingen hebben hygiëne-kwaliteitmedewerkers een rol als aanspreekpunt voor milieugerelateerde zaken.

Het uitgangspunt is dat het WZA structureel wil voldoen aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Hiervoor is medio 2018 een omvangrijk project afgerond, waarbij het WZA de processen rondom transport en opslag gevaarlijke stoffen heeft verbeterd. Er staat nog een aantal punten open. Deze worden in de lijn en samen met de milieucoördinator (functie is vacant) verder opgepakt. Het opstellen van een milieubeleidsplan of -statement is onderdeel van de openstaande punten.

Het WZA is lid van Milieu Platform Zorg (MPZ) en verkrijgt via deze vereniging aanvullende kennis op het gebied van milieu. Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats met instanties zoals de gemeente Assen en het Waterschap Hunze en Aa’s.

Milieuvergunning

De milieuvergunning van 2014 is nog steeds leidend voor de activiteiten die het WZA uitvoert. Er is regelmatig overleg met de gemeente Assen over bouwactiviteiten.

Recycling en afvoer van afvalstromen

De afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen, weergegeven in gewicht per ton (1000 kg), laten een stijging zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door het afvoeren van het zware bouw- en sloopafval door aanbouw van het dialysecentrum en verbouw van verpleegafdelingen. Het relatief dure specifiek ziekenhuisafval laat in gewicht eveneens een stijging zien.

De stijging van de hoeveelheid gevaarlijk afval heeft te maken met het traject dat we hebben ingezet om nog beter te voldoen aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Verbetermaatregelen in de opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen hebben ertoe geleid dat collega's zich meer bewust zijn van de stoffen in de categorie gevaarlijk. Er wordt beter gescheiden en dus méér gevaarlijk afval afgevoerd. Bovendien hebben we extra afgevoerd (oude voorraad) bij het opruimen van de kluizen (categorie overig gevaarlijk afval en specifiek ziekenhuisafval).

Het project waste (verspilling) bij de afdeling Voeding heeft ertoe bijgedragen dat er 10% minder voeding wordt weggegooid (categorie etensresten/swill). Het percentage waste ligt nu rond de 15%.

Afgevoerde afvalstoffen

Afgevoerde afvalstoffen
afgevoerde afvalsstoffen          
  2018   2017    
  kg ton kg ton %verschil
NIET GEVAARLIJK AFVAL          
           
Glas (bont) 2020 2,0 0 0 100%
Glas (vlakglas) 4000 4,0 2820 2,8 42%
Papier en karton 47564 47,6 52106 52,1 ‑9%
Papier vertrouwelijk 25610 25,6 22628 22,6 13%
Datadragers (metaalafval(non-ferro's) 0 0,0 0 0 0%
Bouw- en sloopafval 28040 28,0 25700 25,7 9%
Etensresten/Swill 13160 13,2 14980 15 ‑12%
Restafval 232360 232,4 224860 224,9 3%
Folie 3540 3,5 2600 2,6 36%
B-hout 6760 6,8 14000 14 ‑52%
           
           
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN          
Specifiek Ziekenhuisafval 34011 34,0 27825 27,8 22%

Gevaarlijke afvalstoffen

Omdat het WZA te maken heeft met het transport, overslag en opslag van gevaarlijke stoffen is volgens Europese wetgeving een veiligheidsadviseur verplicht. Het WZA koopt deze dienst extern in. De externe veiligheidsadviseur adviseert het WZA over het omgaan met gevaarlijk afval en loopt jaarlijks minimaal vier inspectierondes. In 2018 heeft de veiligheidsadviseur inspectie gelopen op de afdelingen facilitair/logistiek, apotheek, verpleegafdeling C0 en technische zaken.

Door dit projectmatig aan te pakken is achterstand op het gebied van milieu weggewerkt en bewustwording in het WZA vergroot. Processen op het gebied van transport en afvoer van afval zijn via de PDCA-cyclus in de lijn geborgd.

Ook hebben we in 2018 verschillende zogenaamde awareness-trainingen gegeven aan medewerkers die dagelijks in aanraking komen met gevaarlijke stoffen, namelijk aan de hygiëne-kwaliteitmedewerkers, medewerkers logistiek/afwaskeuken en de CSA. Het belangrijkste doel van deze trainingen was het vergroten van de bewustwording en het herkennen van gevaarlijke stoffen en hun symbolen.

Verder zijn in 2018 vier safety checks gedaan op verschillende afdelingen (verpleegafdeling B2, polikliniek Gynaecologie, mortuarium en in de afwaskeuken). Daarnaast wordt maandelijks een inspectieronde gelopen op het afvalplein.

Energiebesparing

Sinds 15 juli 2015 is ook in Nederland de Europese Energie Efficiency Directive (EED) van kracht. De vertaling van deze wetgeving heet de Energie Efficiëntie Richtlijn (EER). De EER verplicht grote bedrijven (> 250 fte, of > 50 miljoen euro omzet en > 43 miljoen euro balanstotaal) om iedere vier jaar een energieaudit uit te laten voeren.

In april 2018 heeft het WZA de wettelijk verplichte energie-audit uitgevoerd. Deze energie-audit is door het bevoegd gezag, de provincie Drenthe, goedgekeurd.

Er werd geconcludeerd dat het gebouw en de installaties over het algemeen kunnen worden beoordeeld als matig energiezuinig. Er zijn op technisch vlak besparingen te behalen. In totaal zijn er tien maatregelen geïdentificeerd waarvan drie zekere maatregelen met een korte terugverdientijd en twee zekere maatregelen met een lange terugverdientijd maar die gerealiseerd worden binnen geplande vervanging.

Warmte- koudenet
Een externe partij heeft opdracht gekregen om een concreet ontwerp te maken voor de Warmte-koudeopslag (WKO). Het is mogelijk om deze WKO in te passen in een warmtenet voor Assen-Zuid. In het eerste kwartaal van 2019 ondertekenen diverse organisaties die zijn gehuisvest in Assen-Zuid, de gemeente Assen en de provincie Drenthe een intentieverklaring waarin het voornemen staat om middels een warmte-koudenet van het gasverbruik af te komen. Ook wordt onderzocht in hoeverre zonnepanelen toepasbaar zijn.

Uit de business analyse blijkt dat voor het WZA het gebruik van een WKO en het opwekken van energie met zonnepanelen mogelijk is. Het WZA is voornemens langjarige levering van duurzame lokaalopgewekte energie af te nemen en zoekt naar een exploitant die voor eigen rekening en risico het benodigde energieconcept wil realiseren en exploiteren tegen een 'niet meer dan anders'-tarief.

Eind 2018 wordt het onderzoek afgerond. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om vast te stellen of er een positieve business case kan worden opgesteld  door het WZA

LED-verlichting 
De afdeling Technische zaken heeft in 2018 in het kader van het reguliere onderhoud al een deel van de verlichting vervangen door LED-verlichting. Ongeveer 15% van de totale verlichting is nu LED. Bij de toekomstige verbouwingen wordt alleen maar LED-verlichting toegepast. Daardoor neemt het aandeel LED de komende jaren sterk toe zonder additionele investeringen.

Kozijnen
In 2018 zijn de kozijnen in de gevels van de verpleegafdeling B2 vervangen door geïsoleerde kozijnen en HR++-glas. Eerder gebeurde dat al bij de afdelingen A1, A2, B1 en C2. De kozijnen van de afdelingen C0 en C1 worden in 2019 vervangen. Deze werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd omdat het ontruimen van een verpleegafdeling een complexe zaak is.

Verbruik 2018

Verbruik 2018
Verbruik gas, water, elektriciteit      
    2018 2017
Gas (in m3)   824848 802385
Elektriciteit (in KwH)   5.73 mln 5,62 mln
Water (in m3)   41091 30837
       

Inkoop

De afdeling Inkoop heeft de opdracht rekening te houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als de kosten op gelijk niveau liggen. Veel bedrijven waar het WZA zaken mee doet geven aan MVO hoog in het vaandel te hebben. 

Het groenvoorzieningsbedrijf waar het WZA mee samenwerkt zet medewerkers in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast proberen wij voor lokale leveranciers of regionaal aanwezige leveranciers te kiezen als dat mogelijk is.

Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het WZA voelt zich verantwoordelijk voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de afdeling Hotelzaken zijn twee medewerkers werkzaam met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze medewerkers hebben hun sporen verdiend en gebleken is dat zij waarde toevoegen aan de dienstverlening binnen Hotelzaken. Zij hebben inmiddels een contract voor onbepaald tijd gekregen. Daarnaast worden op verschillende plaatsen in de zorg, apotheek en binnen Facilitair en Inkoop mogelijkheden geboden om werkervaring op te doen.

Binnen Hotelzaken wordt met regelmaat plaats geboden aan jongeren met een (wajong-)uitkering om werkervaring op te doen binnen het facilitaire werkveld. Hoewel dit is niet altijd succesvol is gebleken, blijft het de moeite waard om te investeren in deze doelgroep.