Financiële verantwoording

Het WZA stelt zich structureel ten doel een financieel gezond ziekenhuis te zijn. Dit vereist jaarlijks positieve exploitatieresultaten.

Financieel beleid

Het WZA stelt zich structureel ten doel een financieel gezond ziekenhuis te zijn. Dit vereist jaarlijks positieve exploitatieresultaten die kunnen worden aangewend voor versterking van de solvabiliteit en het scheppen van financiële ruimte voor innovatie, geplande bouwactiviteiten, ict-investeringen en verdere ontwikkeling van de te leveren zorg. Uitgangspunten daarbij zijn de continuïteit van de organisatie en het handelen in lijn met corporate governance.

De financiële doelstellingen worden bewaakt aan de hand van maandelijkse managementrapportages. In de kwartaalrapportages wordt vervolgens dieper ingegaan op financiële ontwikkelingen en achterliggende oorzaken. Bovendien worden hierin de financiële risico’s en de bijbehorende maatregelen gerapporteerd. Deze rapportages worden besproken in het directieteam, de auditcommissie en raad van toezicht.

Het WZA is toegelaten tot de stimuleringsregeling Horizontaal Toezicht en streeft naar volledige implementatie in 2020.  

 

Risicobeheer

Het ziekenhuis rapporteert in het kader van de reguliere planning & control-cyclus over de belangrijkste financiële risico’s en de beheersing van deze risico’s. Input hiervoor komt onder andere vanuit interne analyses, beoordeling van landelijke en regionale ontwikkelingen, interne audits, benchmarks en externe beoordeling door de accountant. Er worden onder andere risico’s onderkend op het gebied van de afspraken met verzekeraars, de ontwikkeling van de zorgvraag, de tijdigheid en juistheid van facturatie, de prijs- en volumeontwikkelingen van dure geneesmiddelen, de ontwikkeling van personele inzet, de financiering en financiële beheersing van investeringsprogramma's en het langere termijn financieel perspectief. Per risico is een inschatting gemaakt van de mogelijke kans en impact en zijn maatregelen benoemd. Monitoring vindt plaats via de reguliere kwartaalrapportages.

Het WZA werkt met een financieel beleidsplan en met een treasurystatuut. Het WZA heeft geen afgeleide financiële instrumenten.

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Bedrijfsopbrengsten

De totale bedrijfsopbrengsten bedragen € 133,9 miljoen. Dit is een stijging van € 5,8 miljoen ten opzichte van 2017. De totale omzet in 2018 bestaat voor € 119,9 miljoen uit omzet uit zorgprestaties, voor € 2,2 miljoen uit subsidies en voor € 11,7 miljoen uit overige bedrijfsopbrengsten.

De omzet uit zorgprestaties is in 2018 4,3% hoger dan in 2017. In de overeenkomsten met zorgverzekeraars was al rekening gehouden met een iets hogere omzet in 2018 door een combinatie van een beperkte prijsstijging en een lichte toename van de zorgvraag. Daarbij valt een groot deel van de zorg onder een omzetplafond en wordt een deel van de zorg afgerekend op basis van nacalculatie. Dit laatste geldt met name voor dure geneesmiddelen.

In de loop van 2018 bleek de zorgvraag bij meerdere verzekeraars ruim boven het overeengekomen plafond uit te komen. We zagen vooral een sterke toename van het aantal patiënten van buiten het eigen werkgebied. Deze ontwikkeling is medio 2018 aangekaart bij verzekeraars. Met de meeste verzekeraars hebben we afspraken kunnen maken over aanvullende vergoedingen voor de extra geleverde zorg. Met enkele verzekeraars zijn we hierover nog in gesprek.

Bedrijfslasten

De personeelskosten zijn met € 5,0 miljoen gestegen. Dit wordt verklaard uit reguliere effecten van cao en periodieken en door een stijging van de formatie van 950 fte in 2017 tot 979 fte in 2018. Daarnaast was voor een aantal functies sprake van relatief hoge kosten voor inzet derden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inzet van intensivisten in het kader van de IC-richtlijn.

De overige bedrijfskosten zijn € 2,5 miljoen gestegen. Dit wordt vooral verklaard door een stijging van de patiëntgebonden kosten. Deze stijging hangt samen met de toegenomen zorgvraag. Daarbij kan worden opgemerkt dat de patiëntgebonden kosten in 2017 relatief laag waren door incidentele inkoopvoordelen op dure geneesmiddelen.

De afschrijvingskosten zijn gedaald van € 4,8 miljoen naar € 4,5 miljoen. De afschrijvingskosten bedragen 3,4% van de totale baten. Dit is laag in vergelijking tot andere ziekenhuizen. Dit hangt samen met het lage investeringsniveau van de afgelopen jaren. Als de investeringsplannen de komende jaren volgens verwachting worden uitgevoerd, zullen de kapitaallasten stijgen naar een marktconform niveau.  

De geconsolideerde deelnemingen, Wilhelmina Zorgservices BV, Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis BV en Huidlaserkliniek WZA BV, hebben gezamenlijk een resultaat van € 132.210 behaald.

Exploitatieresultaat

Het WZA heeft in 2018 een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 1,9 miljoen. De netto winstmarge is 1,4%. Het exploitatieresultaat is € 1,9 miljoen lager dan in 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat een deel van de overproductie (nog) niet is vergoed door zorgverzekeraars, terwijl hiervoor wel personele en patiëntgebonden kosten zijn gemaakt.

Toestand op balansdatum

Eigen vermogen

Het positieve exploitatieresultaat over 2018 wordt ingezet ter versterking van het eigen vermogen. Het eigen vermogen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is toegenomen van € 43,4 miljoen per ultimo 2017 naar € 45,2 miljoen per ultimo 2018. Hiervan is € 1,4 miljoen opgenomen als bestemmingsreserve implementatie investeringen (voor bouw en ict) en € 1,4 miljoen als bestemmingsreserve personele knelpunten.

Over de periode 2014-2018 heeft het eigen vermogen zich als volgt ontwikkeld:

  2018 2017 2016 2015 2014
Eigen vermogen 45.236 43.360 39.554 33.740 31.785

x € 1000

Solvabiliteit

De solvabiliteit is toegenomen van 44,1% naar 44,4%. De solvabiliteit voldoet aan de doelstellingen conform het financieel statuut.

Liquiditeit

De current ratio, ofwel de verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen, geeft een indicatie van de liquiditeit. Het WZA streeft naar een current ratio van minimaal 1,0. De current ratio bedraagt ultimo 2018 2,4 en is daarmee in overeenstemming met dit streven. De liquide middelen bedragen per ultimo 2018 € 45,0 miljoen.

Stresstest

De stresstest bestaat uit zes financiële kengetallen die inzicht geven in de capaciteit om aan rente en aflossingen te voldoen, de solvabiliteit en de winstgevendheid. Banken gebruiken deze kengetallen bij het inschatten van risico's voor het verstrekken van financiering. Het WZA voldoet aan vijf van de zes de normen en is daarmee een ‘financieel gezonde zorginstelling’. De rentabiliteit ligt iets onder de norm. Voor een verklaring verwijzen we naar de toelichting op het exploitatieresultaat.

De scores van WZA op de zes financiële kengetallen volgens de stresstest.

Kengetal Categorie Norm Score 2018 Score 2017
DSCR Rente/aflossing capaciteit > 1,25x 2,31 2,96
ICR Rente/aflossing capaciteit > 2,00x 2,86 4,51
Net Debt/EBITDA Rente/aflossing capaciteit < 3,50x -3,07 -1,72
Solvabiliteit Solvabiliteit > 20% 44,4 44,1
ROIC Rentabiliteit > 7,5% 12,8 18,2
Rentabiliteit Rentabiliteit > 1,5% 1,4 3,0

Kasstromen en financieringsbehoeften

De mutatie geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bedraagt plus € 3,9 miljoen. Het investeringsniveau is in 2018 nog steeds relatief laag in afwachting van de investeringsprojecten in bouw en ict. Er zijn geen nieuwe leningen aangetrokken.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich in de periode tussen 31 december 2018 en de datum van vaststelling van de jaarrekening 2018 geen gebeurtenissen voorgedaan die gevolgen hebben gehad voor de financiële resultaten over 2018.