Bestuur, toezicht en medezeggenschap

In het WZA zijn een vereniging medische staf, een ondernemingsraad, een cliëntenraad en een verpleegkundige adviesraad actief.

Normen voor goed bestuur

Model van toezichthoudend bestuur

Het WZA hanteert het model van toezichthoudend bestuur (ook wel raad van toezichtmodel). De raad van toezicht heeft in dit model primair een toezichthoudende en adviserende functie. Dit geldt zowel voor de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen als voor de onderliggende Wilhelmina Zorgservices BV (met daaronder de Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis BV en de Huidlaserkliniek BV). De raad van bestuur is belast met beleidsvorming en beleidsuitvoering. Een en ander is statutair vastgelegd. Klik hier om de statuten van het WZA te raadplegen.

Governancecode Zorg

Het WZA (Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen inclusief Wilhelmina Zorgservices BV, de Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis BV en de Huidlaserkliniek WZA BV) past de Governancecode Zorg 2017 onverkort toe in het streven naar goed bestuur en het afleggen van openbare verantwoording over het beleid en de activiteiten. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen.  

De code is geënt op zeven principes die leidend zijn voor de raad van bestuur en raad van toezicht:

 1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
 2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
 3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
 4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
 5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
 6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
 7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

In januari 2018 is het WZA door het NIAZ geaudit in het kader van de NIAZ-accreditatie. Governance was een van de thema’s die geaudit zijn. Het WZA behaalde hier een 100% score, wat aangeeft dat het WZA compliant is voor wat betreft de governance.

Het WZA volgt continu de ontwikkelingen van governance en andere, gerelateerde wetgeving.  

Enquêterecht

Het enquêterecht (het recht om een verzoek in te dienen bij het gerechtshof om een onderzoek in te stellen naar de werkwijze in het WZA) is toegekend aan de cliëntenraad van het WZA.

Externe accountant

Periodiek vindt gestructureerd overleg plaats met de externe accountant. De externe accountant beoordeelt het jaarverslag en controleert de jaarrekening.

ANBI

Het WZA is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Raad van bestuur en managementteam

Raad van bestuur

Leden raad van bestuur

De tweehoofdige raad van bestuur van de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen wordt gevormd door de heer B.A. (Boudewijn) Ponsioen, bestuursvoorzitter, en mevrouw S.P. (Suzanne) Kruizinga.  

Taken en bevoegdheden

De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De taken, bevoegdheden en verplichtingen van de RvB zijn vastgelegd in het Reglement raad van bestuur. Dit reglement gaat onder meer in op:

•           de positionering van de RvB in de stichting;
•           de verantwoordelijkheid van de RvB;
•           de wijze waarop de RvB verantwoording aflegt aan de raad van toezicht.

Informatievoorziening

De informatievoorziening naar de raad van toezicht en de medezeggenschapsorganen is eveneens beschreven in het Reglement raad van bestuur. Daarnaast is er een informatieprotocol voor de raad van toezicht dat dieper ingaat op informatievoorziening over de onderwerpen kwaliteit, veiligheid en financiën. Informatievoorziening aan de RvT heeft in 2018 conform dit protocol plaatsgevonden.

Structuur

De voorzitter van de raad van bestuur geeft rechtstreeks leiding aan de directeur bedrijfsvoering, de directeur farmacie, alsmede aan de secretaris raad van bestuur. Het lid raad van bestuur geeft rechtstreeks leiding aan de drie zorgmanagers die in mei 2018 zijn aangesteld als tweede managementlaag en aan de afdeling kwaliteit.

In 2018 is de nieuwe topstructuur van het WZA geïmplementeerd. Als onderdeel hiervan is het directieteam omgevormd tot een managementteam (MT) dat de raad van bestuur met raad en daad bijstaat. Het MT bestaat uit de raad van bestuur, drie zorgmanagers, directeur bedrijfsvoering, directeur farmacie, drie leden van het stafconvent en de secretaris raad van bestuur.

Er vindt structureel overleg plaats tussen de raad van bestuur en het stafconvent.

Zie verder bij ‘Medezeggenschap en adviesorganen’.

Nevenfuncties

De heer Ponsioen heeft de volgende nevenfuncties:

 • lid bestuur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen;
 • lid bestuur Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen;
 • lid bestuursadviescommissie arbeidsvoorwaarden Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen;
 • lid kwartiermakerstuurgroep ABR (antibioticaresistentie) Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Mevrouw Kruizinga heeft de volgende nevenfuncties:

 • lid raad van toezicht Woonzorg Flevoland;
 • lid adviesraad Vilans;
 • voorzitter werkgroep I RAAT Anders werken;
 • voorzitter werkgroep Spoedzorg SAZ.

De nevenfuncties van de raad van bestuur hebben de goedkeuring van de raad van toezicht.

Belangenverstrengeling

De regeling voor tegenstrijdig belang tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse leiding van het ziekenhuis is opgenomen in de statuten. In artikel 6 en 7 van deze statuten staat beschreven hoe mogelijke belangenverstrengeling van de bestuurder wordt voorkomen.

Overleg met inspraakorganen

De raad van bestuur heeft geregeld overleg met de verschillende inspraakorganen van het ziekenhuis. In 2018 was de raad van bestuur elf keer aanwezig bij de vergadering van de medische staf. Er vond tien keer overleg plaats met het medisch stafbestuur c.q. het stafconvent, drie keer met de SCA, een keer met de VSMD, negen keer met de ondernemingsraad en vier keer met de cliëntenraad. In 2018 is gestart met het positioneren van de verpleegkundige adviesraad.

Tijdens bovengenoemde overleggen is gesproken over diverse onderwerpen die bijdragen aan de doelstellingen voor 2018. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • de strategische koers van het ziekenhuis; 
 • het strategisch beleidsplan 2019-2022
 • in- en externe samenwerking
 • ketenzorg
 • markt- en zorgvraagontwikkeling
 • kwaliteit en compliance
 • e-health
 • gezonde toekomst
 • masterplan bouw
 • meerjareninvesteringsprogramma bouw, ICT en inventaris
 • personeel en organisatie
 • organisatie zorg (o.a. leidinggevende structuur en positionering medisch specialisten)
 • leiderschapsprogramma

Bezoldiging

De bezoldiging van de raad van bestuur voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Met inachtneming van die wet, maar ook op basis van de arbeidsovereenkomst, worden geen bonussen of tantièmes uitgekeerd. Er is geen variabele component in de bezoldiging.

De voorzitter raad van bestuur is bij de WNT2 behorende bezoldigingsklasse voor de raad van bestuur ingedeeld. Materieel valt de bestuurder momenteel binnen het overgangsrecht WNT1.  

Het lid raad van bestuur is conform WNT2 ingedeeld.

De bestuurdersbeloning is destijds tot stand gekomen conform de adviesregeling van de NVZD (de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg). Voor meer informatie over de bezoldiging van de bestuurders verwijzen wij naar de jaarrekening.

WNT-officer

De secretaris raad van bestuur is benoemd tot WNT-officer van het WZA.

Onkostenvergoeding de heer B.A. Ponsioen

Representatiekosten € 1.800,00
Reis- en verblijfkosten binnenland € 0,00
Reiskosten buitenland € 0,00
Opleidingskosten € 2.557,46
Overige kosten € 2.460,08
Totaal excl. verzekering en autokosten € 6.817,54

Onkostenvergoeding mevrouw S.P. Kruizinga

Representatiekosten € 1800,00
Reis- en verblijfkosten binnenland € 107,60
Reiskosten buitenland € 0,00
Opleidingskosten € 9.011,71
Overige kosten € 2.681,45
Totaal excl. verzekering en autokosten € 13.600,76

Van directieteam naar managementteam

Directieteam
Gedurende de eerste helft van 2018 kwam het directieteam (DT) tweewekelijks bijeen onder voorzitterschap van de voorzitter raad van bestuur. Het DT adviseert de raad van bestuur in strategische aangelegenheden, leidend tot besluitvorming die conform de statuten van de stichting aan de raad van toezicht (RvT) ter goedkeuring worden voorgelegd. Het DT besluit over alle overige strategische en tactische kwesties. Dit gebeurt op basis van collegialiteit en consensus. In de gevallen waar geen unanieme besluitvorming tot stand komt, beslist de RvB. De RvB behoudt te allen tijde de bevoegdheid om af te wijken van adviezen en besluiten van het DT. Een afwijkend besluit wordt door de RvB aan het DT gemotiveerd.

De volgende functionarissen hadden tot eind mei 2018 zitting in het DT:

 • dhr. B.A. Ponsioen, voorzitter raad van bestuur
 • mw. S.P. Kruizinga, lid raad van bestuur
 • dhr. P. Wijnja, secretaris raad van bestuur
 • mw. A.L. Lukkes, directeur bedrijfsvoering
 • dhr. H. Mulder, directeur farmacie
 • Dhr. A.V. Sluijmer, voorzitter stafbestuur, directieadviseur
 • wisselend stafbestuurslid

Managementteam
Met de komst van de zorgmanagers is eind mei 2018 het directieteam omgevormd tot managementteam. De managers zorg zijn aan het MT toegevoegd. Als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur van de medische staf per 1 oktober 2018 is de naam van het stafbestuur veranderd in die van stafconvent. Drie leden van het stafconvent nemen bij toerbeurt zitting in het MT. 

De samenstelling van het MT ziet er dan als volgt uit:

 • dhr. B.A. Ponsioen, voorzitter raad van bestuur
 • mw. S.P. Kruizinga, lid raad van bestuur
 • mw. A.L. Lukkes, directeur bedrijfsvoering
 • dhr. H. Mulder, directeur farmacie
 • mw. A.B. Spronk, manager zorg
 • dhr. P. ten Brink, manager zorg
 • dhr. R.M. Menkveld, manager zorg
 • dhr. J. van Loenen, lid stafconvent
 • dhr. A.A. Knipping, lid stafconvent
 • dhr. R.P.M. van Roosmalen, lid stafconvent

Het MT wordt ondersteund door de secretaris raad van bestuur en door het secretariaat raad van bestuur.

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op de algemene gang van zaken, op het handelen van de raad van bestuur en op de financiële huishouding van het ziekenhuis. De RvT is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de raad van bestuur. Daarnaast is de RvT een klankbord voor de raad van bestuur van het WZA.

De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de RvT zijn gebaseerd op de Governancecode Zorg 2017 en vastgelegd in het Reglement raad van toezicht.

Profielschets

De raad van toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder andere de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad nodig heeft voor zijn functioneren. Wanneer zich een vacature in de RvT voordoet, stelt de raad een individueel profiel op voor die betreffende zetel. Dit profiel is afgestemd op de uitdagingen die er zijn binnen het ziekenhuis, de veranderende maatschappelijke opvattingen over de ziekenhuiszorg en de gewenste samenstelling van de raad van toezicht,  en is passend binnen het algemene profiel van de raad. De leden van de raad van toezicht hebben, buiten hun toezichthoudende rol, geen betrokkenheid bij of belangen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Hierop wordt ook bij het invullen van nieuwe vacatures nauwlettend toegezien.

Mevrouw G.J. de Grooth heeft in juni 2018 de heer W.A.H. Nugteren opgevolgd. Hij heeft de RvT verlaten wegens het eindigen van zijn tweede zittingstermijn.

In 2018 is gestart met het opstellen van een profiel voor het invullen van de vacature van de heer C. Bus per 1 juni 2019 wegens het eindigen van zijn tweede zittingstermijn.

Besluitenlijst

 • RvT gaat akkoord met de voorgestelde wijziging structuur zorg en topstructuur WZA
 • RvT benoemt mw. G.J. de Grooth als nieuw lid van de RvT
 • RvT verleent goedkeuring aan het jaardocument 2017
 • RvT verleent goedkeuring aan de jaarrekening 2017

Rooster van aftreden

Rooster van aftreden
dhr. E.C. Klasen 1 augustus 2015 1 augustus 2019 1 augustus 2023
- voorzitter      
- voorzitter remuneratiecommissie      
Dhr. C. Bus 1 juni 2011 1 juni 2015 1 juni 2019
- vice voorzitter      
- voorzitter auditcommissie      
dhr. M.S.R. Sitalsing 1 augustus 2015 1 augustus 2019 1 augustus 2023
- lid remuneratiecommissie      
mw. P.W. Geerdink 1 juni 2017 1 juni 2021 1 juni 2025
- op voordracht van Cliëntenraad      
- lid van auditcommissie      
mw. G.J. de Grooth 1 juni 2018 1 juni 2022 1 juni 2026
- portefeuille Kwaliteit      

Aanwezigheid bij vergaderingen

In onderstaande tabel staat de frequentie waarmee de leden de vergaderingen in 2018 hebben bijgewoond. In de laatste kolom staat het aantal vergaderingen dat het betreffende raadslid had kunnen bijwonen.

  aanwezig aantal vergaderingen
dhr. E.C. Klasen 7 7
dhr. C. Bus 7 7
dhr. M.S.R. Sitalsing 7 7
mw. P.W. Geerdink 7 7
mw. G.J. de Grooth 4 4
dhr. W.A.H. Nugteren 4 4

Onderwerpen vergaderingen

Tijdens de reguliere vergaderingen kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: strategie en samenwerking, reorganisatie, inrichten van de nieuwe topstructuur en wijziging van de structuur zorg,  het project gezonde toekomst, de financiële ontwikkelingen en de businesscase bouw.

Het onderwerp ‘kwaliteit en veiligheid’ was een vast punt op de agenda. Gesproken is over de NIAZ QMentum-accreditatie die in januari 2018 is behaald, de uitkomsten van de audits, de (prestatie)indicatoren en de structuur en overlegvormen voor kwaliteit en veiligheid. De raad van toezicht werd onder meer geïnformeerd over de zich voordoende calamiteiten.

Op basis van de verstrekte informatie concludeert de raad van toezicht dat de raad van bestuur 'in control is' op het onderwerp kwaliteit en veiligheid.

Zelfevaluatie

Aan het eind van iedere vergadering heeft een evaluatie van de vergadering plaatsgevonden.

In de decembervergadering van 2017 is besloten de zelfevaluatie van 2017 te verschuiven naar 2018. Op 21 maart 2018 heeft de zelfevaluatie plaatsgevonden. In gezamenlijk overleg is dit gedaan zonder externe begeleiding, in aanwezigheid van de raad van bestuur en hebben de voorzitter raad van toezicht en de secretaris raad van bestuur dit zelf voorbereid.

Informatievoorziening

Naast de vergaderingen wordt de raad van toezicht ook op andere wijze geïnformeerd, zowel schriftelijk als mondeling. Dit is conform hetgeen hierover beschreven staat in het Reglement raad van toezicht en het informatieprotocol dat raad van bestuur en raad van toezicht in onderlinge samenspraak opgesteld hebben.

De raad van toezicht volgt daarnaast de actuele landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en specifiek op het gebied van de ziekenhuissector.

Delegaties van de raad van toezicht hadden in het verslagjaar een ontmoeting met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het stafbestuur. De raad van bestuur was bij deze ontmoetingen aanwezig.

Tevens was een afvaardiging van de raad van toezicht aanwezig op de bijeenkomsten over strategie die het WZA had georganiseerd op 7 en 8 juni 2018. Tijdens deze sessie zijn grote actuele vraagstukken besproken.

Een lid van de raad van toezicht heeft in april een veiligheidsronde meegelopen.

Bezoldiging raad van toezicht

De raad van toezicht kent een vergoedingsregeling die binnen de in de WNT aangegeven maxima blijft. De regeling wordt tweejaarlijks geëvalueerd. Ze is in 2016 geëvalueerd en ongewijzigd vastgesteld. Voor meer informatie over de bezoldiging van de raad van toezicht wordt verwezen naar de jaarrekening.

De Belastingdienst heeft over stichtingen met een ANBI-status bepaald dat leden van een raad van toezicht geen andere beloning mogen ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld (vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering) ontvangen dat niet bovenmatig is. Het WZA is in bezit van de ANBI-status. De bezoldigingsregeling voldoet aan bovengenoemde bepaling.

Commissies

De raad van toezicht heeft twee vaste commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie. De raad heeft in goed overleg besloten om af te zien van het instellen van een separate commissie kwaliteit en veiligheid. In plaats daarvan is één lid specifiek benoemd als portefeuillehouder voor dit onderwerp. Dit lid zorgt ervoor dat het onderwerp in de raadsvergaderingen de aandacht krijgt die het verdient.

De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de gehele raad van toezicht over het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur. Bij deze voorstellen is de wet en regelgeving over de toepassing van de WNT betrokken. Daarnaast voert de remuneratiecommissie het functioneringsgesprek met de raad van bestuur. Het gesprek heeft ook in 2018 in aanwezigheid van beide leden van de remuneratiecommissie plaatsgevonden. Tot slot bereidt deze commissie besluiten voor over de bezoldiging van de raad van toezicht. De precieze taken en werkwijze van de remuneratiecommissie zijn opgenomen in het Reglement raad van toezicht.

De auditcommissie ziet toe op het gevoerde financiële beleid van het ziekenhuis, de daarbij behorende beheer- en risicosystemen en voert namens de raad van toezicht het overleg met de accountant. De auditcommissie adviseert hiertoe de raad van toezicht conform het reglement van de auditcommissie. De auditcommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht, van wie ten minste één met financiële expertise.

De auditcommissie is in verslagjaar 2018 vier keer bijeen geweest in vergadering met de raad van bestuur en de directeur bedrijfsvoering. Tijdens twee vergaderingen was tevens de externe accountant gedeeltelijk aanwezig.

Deze besprekingen stonden in het teken van het volgen van de financiële huishouding van het ziekenhuis. De belangrijkste agendapunten waren:

 • jaarrekening en jaardocument 2017;
 • managementletter 2018;
 • financiële ontwikkelingen;
 • beleid en begroting 2019;
 • gezonde toekomst;
 • stand van zaken zorgverzekeraars;
 • businesscase bouw/investeringen;
 • regionale ontwikkelingen

De externe accountant heeft in de raadsvergadering in mei een toelichting gegeven op de jaarrekening over 2017.

Nevenfuncties

De heer prof.dr. E.C. Klasen

Nevenfuncties:

 • Adviseur Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum (tot 01-07-2018)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Hartstichting
 • Voorzitter Raad van Toezicht NIVEL
 • Voorzitter ZonMw commissie Bevorderen van Verantwoord Onderzoek
 • Voorzitter ZonMw commissie Personalised Medicine
 • Vice-Voorzitter Raad van Toezicht VUmc
 • Lid Raad van Toezicht VU
 • Lid Raad van Toezicht Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)
 • Lid NWO commissie Replicatieonderzoek
 • Adviseur Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Voorzitter raad van toezicht Oncode

Drs. C. Bus

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Advies Store Support
 • Bestuurslid NMT, Netherlands Maritime Technology (voormalig Scheepsbouw Nederland

Mevrouw P.W. Geerdink

Hoofdfunctie: 
Directeur Noordelijk Belastingkantoor

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Liszt Concours
 • Bestuurslid Henk de By Fonds
 • Bestuurslid Stichting Vrienden van het Liszt Concours
 • Lid Raad van Commissarissen Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.
 • Lid van de werkveld adviescommissie Finance, Tax & Advise van de Hanzehogeschool Groningen
 • Lid van de Raad van Advies van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen

De heer W.A.H. Nugteren (tot 1 juni 2018)

Hoofdfunctie:
ZZP-er: Nugteren Consultancy Health

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Stichting Burns Turiani
 • Lid Klachtenadviescommissie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Arts & Organisatie

De heer drs. M.S.R. Sitalsing

Hoofdfunctie:
Voorzitter Raad van Bestuur Lentis en FPC Dr. S. van Mesdag

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Zorg Innovatie Forum
 • Voorzitter Raad van Toezicht RBO Groningen
 • Bestuurslid FC Groningen in de Maatschappij (maatschappelijke rol van de club versterken)
 • Lid Klachtencommissie Koninklijke Visio
 • Bestuurslid Discriminatie Meldpunt Groningen
 • Lid Adviesraad Planbureau Groningen van CMO STAMM
 • Lid Raad van Advies Kennisplatform Integratie & Samenleving
 • Lid Programmaraad RTV-Noord

Mevrouw dr. G.J. de Grooth (vanaf 1 juni 2018)

Hoofdfunctie:

Interventiecardioloog LUMC

Nevenfuncties:

 • Lid consortium Kwaliteit NFU

 

 

Medezeggenschap en adviesorganen

Vereniging medische staf

De vereniging medische staf WZA is opgericht per 3 februari 1999. De vereniging heeft tot doel als forum te fungeren voor leden, een goede geneeskundige zorg te bevorderen en de belangen van de leden te behartigen. Het stafconvent is het dagelijks bestuur van de vereniging medische staf.

Naast de vereniging medische staf functioneert de Specialisten Coöperatie Assen (SCA, voor de behartiging van de financiële belangen van de vrijgevestigde medisch specialisten) en de Vereniging van Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD).

Specialisten Coöperatie Assen

De vrijgevestigd specialisten hebben zich georganiseerd in de SCA (Specialisten Coöperatie Assen). De SCA vertegenwoordigt de cardiologen, chirurgen, dermatologen, intensivisten, internisten, KNO-artsen, longartsen, oogartsen, urologen, orthopeden, radiologen en plastisch chirurgen. De SCA heeft een eigen bestuur.

De SCA heeft in 2018 driemaal met de raad van bestuur overlegd.

Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband

In 2018 hebben de specialisten in dienstverband zich georganiseerd in de VMSD (Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband). In de VMSD zijn verenigd de neurologen, kinderartsen, geriaters, revalidatieartsen, anesthesiologen, gynaecologen, psychiaters, apothekers, psychologen en spoedartsen. Het Dienstverbanders Convent, zoals de specialisten in dienstverband zich sinds 2015 noemden, is daarmee opgeheven.

De VMSD heeft een eigen bestuur dat in 2018 eenmaal met de raad van bestuur heeft overlegd. Daarna is een vertegenwoordiging van het VMSD-bestuur opgenomen in het stafconvent.

Stafbestuur/Stafconvent

In 2018 is de bestuursvorm van de medische staf enigszins veranderd. Het stafbestuur heeft de benaming stafconvent gekregen, waarin zitting hebben twee leden vanuit het SCA-bestuur, twee leden vanuit het VMSD-bestuur en een onafhankelijke voorzitter.

Het stafconvent heeft de volgende taken:

 • voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering;
 • coördineren van werkzaamheden van de vereniging en de individuele leden;
 • zorgdragen voor een goede onderlinge samenwerking en communicatie tussen de leden;
 • bevorderen van goede samenwerking en communicatie tussen de vereniging en haar leden enerzijds en medewerkers en diensten van het ziekenhuis anderzijds.

Het stafconvent heeft in 2018 onder andere gesproken met de regionale huisartsencommissie (RHC) en met delegaties van de raad van toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Er is regulier overleg met de raad van bestuur, dat in 2018 tien keer heeft plaatsgevonden.

Ook is er voor de achtste keer een compagnonsdiner georganiseerd voor ruim tachtig genodigde huisartsen en medisch specialisten.

Verpleegkundige adviesraad

De Verpleegkundige adviesraad (VAR) oefent invloed uit op het ziekenhuisbeleid door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de raad van bestuur. Daarbij is het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid van de verpleegkundige zorg een prioriteit.

Samenstelling

Per 31 december 2018 bestond de Verpleegkundige adviesraad uit de onderstaande personen:

 • Yvette Hooiveld, voorzitter (SEH)
 • Wendy Gritter, secretaris (CCU)
 • Bé Hessels (OK)
 • Mirjam Preusterink (A2)
 • Karin Messak (B1 en polikliniek neurologie)
 • Manon Somhorst (IDC)
 • Krisla Schippers (SEH)

Missie

De verpleegkundige adviesraad van het WZA streeft naar een professioneel bewuste en bekwaam handelende verpleegkundige beroepsgroep, die verantwoordelijkheid neemt en de ruimte krijgt om zo een optimale bijdrage te kunnen leveren aan kwaliteit en veiligheid van zorg.

Visie

Een optimale kwaliteit van zorg is te bereiken door vanuit de specifieke deskundigheid van de verpleegkundige beroepsgroep invloed uit te oefenen op het ziekenhuisbeleid. Het werken aan professionaliteit wordt hierbij als norm gehanteerd.

Overleg en contacten met de achterban

De VAR treedt op als gesprekspartner die deskundig is op het gebied van de verpleegkundige zorg. Om draagvlak te onderhouden is in 2018 is regelmatig overlegd geweest met de raad van bestuur, het verpleegkundig platform, het lijnmanagement, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en andere stakeholders.

In 2018 is het traject professionalisering van de verpleegkundige ondergebracht in het project Verpleegkundige 2020. De VAR heeft zitting genomen in de stuurgroep. In het project Verpleegkundige 2020 komen de volgende onderwerpen aan de orde: verpleegkundig leiderschap, klinisch redeneren, scholing, coaching, EBP, functiedifferentiatie mbo-hbo verpleegkundigen.

In 2018 heeft de VAR een zeer succesvol symposium georganiseerd voor alle verpleegkundigen van het WZA met als spreker Jaap Bressers. Hij liet de deelnemers ervaren waarom zij voor de zorg hebben gekozen. 

Cliëntenraad

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen heeft een cliëntenraad (CR). Een CR is een adviesorgaan dat meedenkt en meepraat over het beleid van het ziekenhuis. Hierbij staan de belangen van de cliënt / patiënt centraal. Medezeggenschap via de cliëntenraad is belangrijk. Cliëntenraden pakken onderwerpen op waar individuele cliënten geen invloed op hebben. Denk bijvoorbeeld aan het rookbeleid, interne verbouwingen van ons ziekenhuis of, wat in 2019 heel actueel wordt, de implementatie van een nieuw informatiesysteem dat cliënten de mogelijkheid biedt rechtstreeks informatie in te zien over hun behandeling.

De CR beschikt over verschillende rechten en bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet dateert van 1996. Een herziening van deze Wet is op dit moment in voorbereiding en zal naar alle waarschijnlijkheid in 2019 zijn beslag krijgen. De nieuwe wet zal de positie van de CR als overlegpartner versterken.

Samenstelling

Eind december 2018 bestond de cliëntenraad uit onderstaande personen:

 • dhr. Chris Vegter (voorzitter), lid sinds 1-12-2016
 • mw. Liesbeth Herrmann (vicevoorzitter), lid sinds 1-12- 2013
 • dhr. Bernard Grasdijk (secretaris), lid sinds 1-12-2017
 • mw. Anneke Lalkens, lid sinds 1-12-2017
 • dhr. Albert Smit, lid sinds 1-12-2018

In december 2018 heeft dhr. Grasdijk aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden voor de cliëntenraad. Zijn taken worden vanaf 1 februari 2019 overgenomen door dhr. Mulder, die per 1 januari 2019 is benoemd als lid van de CR.

Wij danken dhr. Grasdijk voor zijn inbreng in de cliëntenraad sinds zijn aantreden op 1 december 2017.

Overlegvormen en in- en externe contacten

De cliëntenraad vergadert iedere maand. Daarnaast overlegt de cliëntenraad vier keer per jaar met de raad van bestuur en een keer per jaar met de raad van toezicht. Ook voert de CR overleg met de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) en, via het Stafconvent, met de medisch specialisten. Om goed op de hoogte te blijven wat er in het ziekenhuis speelt, onderhoudt de CR daarnaast ook informele contacten met diverse andere functionarissen binnen het ziekenhuis. Hierbij valt onder meer te denken aan de coördinator patiëntenvoorlichting, medewerkers van de afdeling kwaliteitszorg en de ombudsfunctionaris. Ook participeren leden van de CR in verschillende werkgroepen en nemen ze deel aan mysterie-rondes, veiligheidsrondes en interne audits.

Naast de vele interne contacten, onderhoudt de CR ook contact met CR-en van andere ziekenhuizen, waaronder die van Treant en het Martiniziekenhuis. Het uitwisselen van ervaringen met andere CR-en levert vaak nieuwe inzichten op en biedt onze CR de mogelijkheid om de eigen werkwijze te toetsen aan die van de collega’s.

Jaarplan 2018

De CR van het WZA stelt ieder jaar een jaarplan op. In dat plan worden onderwerpen genoemd die dat jaar nadrukkelijk aandacht krijgen. In 2018 zijn de volgende speerpunten gekozen:

 1. Kwaliteit & veiligheid  
 2. Toekomst WZA
 3. Patiënt empowerment

 In het jaarplan voor 2019 zullen deze onderwerpen opnieuw als speerpunt worden opgenomen.

Genoemde speerpunten worden nader uitgewerkt in een actieplan, dat als leidraad dient voor de agenda en werkzaamheden van de CR. Geïnteresseerden kunnen het jaarplan 2019 opvragen bij de secretaris van de CR.

Adviezen

Zoals hierboven reeds werd aangegeven is de cliëntenraad een adviesorgaan voor de raad van bestuur. Ieder jaar wordt de CR door de raad van bestuur regelmatig om advies gevraagd wanneer er een besluit genomen moet worden over een ‘belangrijk’ onderwerp. Het betreft vooral onderwerpen die gevolgen kunnen hebben voor de cliënten van ons ziekenhuis. Het afgelopen jaar (2018) heeft de CR onder meer advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:

 • Reorganisatie zorg fase 3
 • Klachtencommissie en klachtenregeling
 • Verpleegkundige 2020
 • Jaarrekening 2017 en Begroting 2018

Deskundigheidsbevordering

De cliëntenraad is aangesloten bij de landelijke koepel voor medezeggenschap, het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). Waar nodig maakt de CR gebruik van het opleidingsaanbod van het LSR. Daarnaast nemen individuele leden van de CR deel aan deskundigheidsbevorderingsdagen.

Ondernemingsraad

Conform de Wet op de Ondernemingsraden heeft het WZA een democratisch gekozen ondernemingsraad, bestaande uit vijftien personen uit diverse geledingen van de organisatie. De taakverdeling en werkwijze van de OR zijn vastgelegd in een reglement.

Missie

De ondernemingsraad denkt kritisch na over de veranderingen in de organisatie en laat zowel het personele als het organisatorisch belang meewegen in de advisering.

Visie

Wettelijke kaders waaronder de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn het uitgangspunt. De raad geeft gevraagd en ongevraagd zijn mening en richt zich op het gewenste resultaat.

Overlegvormen

De ondernemingsraad komt vier donderdagen per maand bijeen. Een keer per zes weken vindt er een OR-vergadering plaats, evenals een overlegvergadering met de raad van bestuur.

De OR heeft frequent contact met o.a. de voorzitter van het medisch stafbestuur, clustermanagers, PO&O, leidinggevenden en betrokken medewerkers over de aan de OR krachtens de WOR voorgelegde adviesplichtige en instemmingplichtige zaken. 

Adviezen

Over onderstaande onderwerpen heeft de ondernemingsraad in 2018 advies uitgebracht:

 • oprichting afdeling kwaliteit en compliance
 • reorganisatie TZ
 • benoeming nieuw lid raad van toezicht
 • reorganisatie zorg en wijziging topstructuur WZA (fase 2)
 • reorganisatie zorg fase 3
 • projectopdracht en projectaanpak verpleegkundige 2020

Instemming

Aan onderstaande onderwerpen heeft de ondernemingsraad in 2018 instemming gegeven:

 • klachtenregeling patiënten
 • wijziging diensttijd reservedienst voedingsassistenten
 • professionalisering verpleegkundigen
 • generatiebeleid
 • Privacy statement WZA voor sollicitanten
 • herplaatsingsbeleid
 • wijziging diensttijd beddencentrale/patiënten transport
 • invoering avonddienst apotheek
 • strategisch opleidingsplan 2019-2022 en het opleidingsjaarplan 2019
 • generiek functiehuis